[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Betingelser – generelle vilkår

De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom kunde og Driftsikker Kommunikasjon AS (DSK) i forbindelse med kjøp av alle tjenester og produkter levert av DSK. En bestilling av tjenester og produkter via telefon, Web, e-post, skriftlig eller muntlig, er å betrakte som en inngåelse av avtale med DSK og aksept av disse vilkår i sin helhet. Evt. spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Vilkår og er iht. akseptert tilbud eller signert avtale mellom kunde og DSK går foran disse Standard Avtalevilkår.

Priser og betaling

Priser fremgår av tilbudet og alle priser er oppgitt eks. mva. Ved avtaleinngåelse faktureres og innbetales 50% av avtalebeløpet. Webhotel, vedlikeholdsavtale og Google/Facebook pakker faktureres ved avtaleinngåelse. Sluttfaktura for webløsninger faktureres når den er gjort tilgjengelig for kunde. Betalingsbetingelser er per 10 dager. Kunde godtar at faktura og evt. purringer sendes per e-post til oppgitt e-postadresse, evt. i EHF format hvis kunde kan motta i dette formatet. Webbhotel, domeneavgift og vedlikeholdsavtale blir forskuddsvis fakturert 12 mnd. av gangen. Dersom disse (webbhotel, domeneavgift og vedlikeholdsavtale) løpende kostnader ikke blir betalt innen 14 dager etter purring kan DSK AS stenge eller slette tjenesten uten ytterligere varsel. Ved flytting av domener må kunde gi skriftlig beskjed om dette til helge@driftsikker.no/ ellers vil avgift bli fakturert. Dersom kunde flytter domene, anses ikke dette som oppsigelse av andre tjenester. DSK forbeholder seg retten til å la andre selskap forestå fakturering og oppfølgning overfor den enkelte kunde. Hvis DSK har gitt fastpris eller estimat på jobber med f.eks. innhold på nettsider, nettbutikker, annonser mm. er 1 korrektur inkludert med mindre annet er avtalt. Korrektur utover dette faktureres i tillegg. Tilbud basert på tidsbruk (timer) er å anse som et estimat og blir fakturert for medgått tid.

Flytting av nettløsning/nettbutikk til DSK

Når kunde ønsker å flytte til DSK sitt webhotell, må kunde gi DSK nødvendige tilganger til dagens webhotell, kontrollpanel til domenet, samt admin bruker i WordPress, slik at DSK kan gjøre flyttejobben. Ved flytting, vil DSK i noen tilfeller estimere arbeidet, men dette er kun et estimat, da slik jobb er vanskelig å se nøyaktig omfang av. Eventuelle kostnader som dagens leverandør kommer med, blir belastet kunde. Hvis DSK må bruke tid på å skaffe nødvendige tilganger, vil det tilkomme ekstra kostnader. Kunde må også sørge for at alle lisenser og avtaler er ok, slik at flytting faktisk kan skje. Eventuelt arbeid fra DSK sin side relatert til lisenser/avtaler, blir fakturert ekstra. Om vi overtar en dårlig kodet nettløsning/dårlige plugins, vil det tilkomme ekstra kostnader med å rette opp dette. Viser også til avsnittet «Vedlikeholdsavtale for oppdatering WordPress og plugins» og «Vedlikeholdsavtale Magento» i dette dokumentet.

Universell utforming

Kunde er selv ansvarlig for at innhold på siden støtter lovpålagte krav om Universell utforming fra 1. juli 2014. DSK er ansvarlig for at det viktigste tekniske krav støttes dersom avtale med kunde inkluderer at Universell utforming skal støttes. Dersom det i løsningen er brukt DSK’s egenutviklede UU-mal kan den ikke flyttes/kopieres eller videreselges uten nærmere avtale med DSK.

Fonter og plugin

Ønsker kunde å bruke spesialfonter forutsettes det at kunde leverer disse eller DSK kan kjøpe det inn for kundes regning. Evt. årlig avgift blir fakturert kunde. Dette gjelder også hvis det må brukes plugins i nettløsningen som DSK må kjøpe inn.

Utvikling av APPs

DSK er ikke ansvarlig for endring av avtaler som kunde har inngått med tredjepart (f.eks AppStore). DSK er heller ikke ansvarlig for eventuelle følgefeil som måtte oppstå dersom tredjepart endrer sine løsninger. Dersom appen ikke blir godkjent i ulike appstores, kan ikke DSK holdes ansvarlig for dette. Operativsystem som skal støttes ved overlevering av ferdig produkt til kunde vil være de gjeldende versjoner som er tilgjengelig når avtalen inngås innenfor for de mobile enheter som inngår i avtalen. Når nye mobile enheter og/eller nye versjoner av operativsystem gjøres tilgjengelig i markedet vil DSK kunne oppgradere APP til å støtte disse dersom kunden melder inn ønske om det mot at kunde betaler DSK for oppdraget.

Reklamasjon

Dersom kunde ønsker å påberope seg mangler ved den leverte ytelse, skal han gi skriftlig melding om det til DSK uten ugrunnet opphold. Reklamasjonsretten for opprinnelig feil varer i 1 måned for nettsider og nettbutikker regnet fra tidspunkt for faktisk levering.

Oppsigelsesfrist

Avtalen kan kun avsluttes/sies opp fra kunde skriftlig og skal sendes kundeservice@driftsikker.no/ . Oppsigelse kan sendes når som helst i avtaleperioden, dog senest 30 dager før utgangen av en løpende faktureringsperiode (tidspunkt for hovedforfall). Faste utgifter som for eksempel webhotel, driftsavtaler o.l., påløper som normalt i oppsigelsestiden. Oppsigelse etter ovennevnte frist medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode på normalt 12 måneder løper. Kunden må i så fall betale for tjenesten ut ny avtaleperiode. DSK kan på hvilket som helst tidspunkt og etter eget skjønn velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel med mindre annet er avtalt. Kunden er selv ansvarlig for å hente ut ønsket informasjon før avtaleperioden går ut. Ved avslutning av avtale om webhotel, i-tools CRM mmvil DSK fakturere kunde kr 2.500 for arbeidet med å slette innhold fra database og webserver, samt fra backup system. Viser til Personopplysnings-loven og til EU’s personvernforordning GDPR. Det vil også bli fakturert for evt. arbeid med plugins. Sletting/flytting av domener blir fakturert med kr 250. Ved evt. avbestilling av avtalte Tjenester og Produkter faktureres det for medgått tid eller minimum 50% av avtalt beløp. DSK kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade av noe slag, inkludert tapt fortjeneste, omkostninger eller andre tap/skader som oppstår på grunn av bruk av programvaren. DSK har opphavsretten til all programvare og «kilde-kode» for systemet med mindre annet er avtalt i avtale med kunde.

Brukerstøtte

Brukerstøtte er åpen mellom kl 09.00 og kl 16.00. Telefon 31 00 46 00 velg 2. E-post: kundeservice@driftsikker.no/ På innmeldte feil og som ikke er DSK sin feil, men f.eks. 3. parts leverandør, vil tiden som er gått med bli fakturert etter gjeldende satser. Hjelp til e-post og domene endringer faktureres til min 0,5 time eller min. 0,25 time for kunde. «3. part leverandør» kan være extention/plugins til Magento/WordPress, fraktsystemer, kassesystemer, regnskapssystemer eller betalingssystemer som Dibs, Nets, Klarna mm.

Forhold knyttet til tredjeparts funksjonalitet

Der funksjonalitet i en tjeneste er avhengig av tredjeparts programvare, plattform, tjeneste eller annen form for ytelse, er ikke DSK ansvarlig for feil eller mangler som skyldes endringer i eller bortfall av Tredjeparts funksjonalitet som inntrer etter det tidligste tidspunkt av at bindende tilbud ble framsatt av DSK eller bindende avtale ble inngått om utførelse av tjenesten. Alt arbeid som utføres av DSK for å gjennomrette funksjonalitet i tjenesten som har blitt endret eller falt bort som følge av slike endringer i tredjeparts funksjonalitet, utføres uten særskilt avtale på timebasis til DSK til enhver tid gjeldende standard timepriser. Om tredjepart opphører/slutter å støtte sitt produkt, kan ikke DSK belastes for dette. Arbeid relatert til dette, blir fakturert på timebasis.

Utvikling av plugin og kundetilpasset kode

Ved utvikling av ny integrasjon bruker DSK de muligheter for behandling av data som tredjepart løsnings API tillater. Dersom tredje part leverandør krever betaling for å svare på tekniske spørsmål, evt. annet arbeid, er dette noe som tredje part leverandør vil fakturere kunde direkte. Dersom kunde ønsker å skifte leverandør, gis det anledning til å ta med plugin til annen leverandør mot et gebyr. Dette gjelder for plugin som er laget på bestilling fra kunde så vel som kjøp av de ferdige plugin DSK til enhver tid tilbyr. Eventuelle årlige kostnader fortsetter også etter ett eventuelt bytte av leverandør. Ved skifte er det ikke anledning til å bruke plugin og/eller kundetilpasset kode i andre nettløsninger og nettbutikker enn det som på forhånd er avtalt med DSK.

Bruk av eksterne utviklere

Dersom DSK kun har prosjektledelse i et prosjekt og det er eksterne utviklere som er de som utvikler produkt/løsning, kan ikke DSK holdes ansvarlig for den jobben de eksterne utviklerne gjør.

Vedlikeholdsavtale for oppdatering WordPress og plugins inneholder:

• Månedlig kontroll/oppdatering av plugins som er brukt i løsningen og som blir oppdatert via WordPress.(ikke inkludert) • Oppdatering av tilpassede og modifiserte plugins og temaer som krever manuell endring av kode. • Oppdatering av tredjeparts temaer og plugins som ikke tilbyr oppdatering via WordPress. • Plugins som er installert av kunde. • Oppdatering av modifiserte WordPress installasjoner som krever manuell endring av kode. • Rette feil som oppstår i sammenheng med en oppdatering. • Oppdateringer i innhold som måtte kreves som følge av en oppdatering. Reparere skader påført av uønskede elementer. DSK kan ikke garantere at et nettsted ikke blir hacket og DSK kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for skade som er påført av tredjepart.

Rettighet

Kunde har redaktørrettighet til WP og WooCommerce. Ønsker kunde å ha administrator tilgang må det avtales spesielt. Kunde kan ikke installere plugins i løsningen, dette må gjøres av DSK. Dette gjør DSK for å ivareta sikkerheten på servermiljøet. I tillegg vil DSK miste kontrollen på løsningen og kildekode og DSK vil da ikke kunne evt. yte brukerstøtte.

Arbeid på løpende prosjekter

Ved arbeid på prosjekter vil det kunne oppstå følgefeil etter at DSK har gjort endringer i løsningen. Det gjelder spesielt på større og kompliserte prosjekter. DSK vil i slike tilfeller foreta korreksjon så snart feilen oppdages. Tid brukt på denne type arbeid faktureres kunde.

Ansvar og mislighold

DSK har ingen erstatningsansvar for tap som direkte eller indirekte påføres Kunde på bakgrunn av feil eller mangler ved leveransen eller grunnet feil i serverparken. DSK tar daglig backup av kundedata og lagrer dette på DSK sin underleverandørs servere. Disse blir lagret i 10 dager. Har kunde egenutviklete filer liggende på servere til DSK eller underleverandør er kunde forpliktet til å ta backup selv. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra DSK er begrenset til verdien på avtalebeløpet og/eller maksimalt 10.000 NOK. Ved grov uaktsomhet eller fortsett fra DSK, er erstatningsplikten begrenset oppad til 20.000 NOK. DSK holdes ikke ansvarlig dersom uvedkommende skaffer seg adgang til kundens dataressurser og på denne måten kan forstyrre innhold og informasjonsflyt. Kunden har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende. Kunden forplikter seg til å holde DSK skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot DSK som har sammenheng med det materiale som brukeren eller kunden selv har lagt inn på tjenere eller tjenester omhandlet i avtalen. DSK er ikke ansvarlig for uautorisert innlogging i kundens systemer som følge av kunden har distribuert ut sin innloggingsinfo til andre eller har brukt et ”svakt” passord. Under ingen omstendighet er DSK ansvarlig for tap eller ulempe som kunden blir påført som følge av at DSK stenger tilgang til tjenester på bakgrunn av manglende betaling eller usømmelig og krenkende innhold på nettstedet. DSK har ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte tap, indirekte tap eller følgetap som skyldes handlinger utført av DSK rundt noen av sine tjenester, herunder drift, support, tilpasninger, rådgivning, ekstra kostnader på digital markedsføring eller noen andre områder i leveransen eller programvaren. Kunden kan likevel kreve erstatning dersom DSK har gjort alvorlige feil som ikke er blitt forsøkt fikset etter at DSK ble gjort oppmerksom på det. Dette gjelder aldri integrasjonsløsninger da kvalitet på integrasjoner avhenger av annen tredjepart (programvaren det integreres mot) og ikke kan garanteres av DSK. Ved evt. nedetid eller feil på nettbutikker gis det ingen erstatning for tapt omsetning/fortjeneste eller ekstra arbeid som blir påført Kunden eller fakturert av tredjepart. Fra tid til annen endrer integrerte leverandører sine systemer, slik at DSK må gjøre en jobb med endringer i vårt system. Dette er noe som ikke DSK kan forutsi og heller ikke stå ansvarlig for. DSK vil ordne opp i problemet så fort som mulig, men vil belaste kunden for tiden som er brukt.

Nettlesere

DSK følger løpende med på utbredelsen av de enkelte nettlesere. Våre nettsider støtter alle nettlesere (på desktop og mobil) som har over 10 % markedsandel på det tidspunkt løsningen overleveres kunde. Dette iht. nevnte oversikt. Dersom nettlesere, som har over 10 % markedsandel, inneholder en kjent ”bug” i html støtten så lages det ikke egen kode for å unngå denne.

Driftsstabilitet

DSK anstrenger seg for å ivareta best mulig driftsstabilitet, men kan ikke holdes ansvarlig for driftsstans eller forstyrrelser forårsaket av faktorer som er utenfor DSK sin kontroll. Eks. feil i strømtilførsel, defekt utstyr, internettforbindelser o.l. Planlagt driftsstans for oppdateringer av serverpark vil normalt finne sted kl. 07.00 den første onsdag hver måned.

Tvister

Tvister vedr. denne avtale som ikke lar seg løse for forhandlinger mellom partene, avgjøres av alminnelig domstol med Tønsberg som verneting.

Endring av vilkår

DSK kan oppdatere disse Vilkår med ujevne mellomrom. Den til enhver tid gjeldende versjon av Vilkårene er tilgjengelig på DSK sin hjemmeside. Henvisning til denne står også på faktura. Det er kundes ansvar å følge med på hjemmesiden for å holde seg oppdatert over endringer av Vilkår.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]